16 november 2017

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer is het zorgprogramma gestart?

Het zorgprogramma is sinds 1 januari 2018 ‘live’. Instappen per kwartaal is nog steeds mogelijk.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op deze website houden we de meest relevante informatie actueel. We komen, indien gewenst, graag op de huisartsenpraktijk langs.

 

Huisartsenzorg

Kan ik mijn eigen POH-GGZ in de praktijk houden?

Ja, het zorgprogramma gaat niet over het werkgeverschap van de POH-GGZ. Praktijken kunnen worden geholpen wanneer wisselingen of uitbreidingen nodig zijn.

Wat kost het zorgprogramma mij als praktijkhouder?

Het zorgprogramma is zo opgebouwd dat het geen (extra) kosten met zich meebrengt. De precieze financiën leggen we graag voor en op de huisartsenpraktijk uit. Het uitgangspunt is dat de huisarts er inhoudelijk op vooruitgaat en er financieel in ieder geval niet op achteruitgaat.

Mag ik als huisarts verwijzen naar zorgaanbieders die niet door PRO-RCH zijn gecontracteerd?

Ja, dat mag. De huisarts bepaalt zelf (of in overleg met de POH-GGZ) naar wie hij/zij de patiënt doorverwijst.

Hoe weet ik welke zorgaanbieders door PRO-RCH zijn gecontracteerd?

Op deze website staat de sociale kaart. Deze kaart bevat de contactgegevens van alle gecontracteerde partners.

Kan een patiënt meerdere keren per jaar worden geïncludeerd?

Ja, dat kan. Het kan zijn dat een patiënt een behandeling bij de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ heeft afgerond en zich een aantal maanden later opnieuw meldt bij de huisarts met een nieuwe GGZ-klacht. In dat geval wordt de patiënt opnieuw geïncludeerd en ontvangt de huisarts opnieuw de vergoeding voor het includeren.

Moet ik als huisarts deelnemen aan het zorgprogramma?

Een deelname aan PRO-RCH betekent automatisch een deelname aan het zorgprogramma. Echter, de huisarts kan de deelname aan PRO-RCH ook beëindigen en via de reguliere contractering met aanbieders (zoals Indigo en PRO Praktijksteun of zelfstandig) een POH-GGZ inzetten. In dat geval neemt de huisarts niet deel aan het zorgprogramma.

Hoe weet ik of ik de meetwaarde goed invoer?

Bij vragen over de juiste registratie kan contact worden opgenomen met onze declaratiepartner VIP Calculus. Zij kunnen in uw extractie van het HIS zien of de registratie goed verloopt.

Wat doe ik met de consulten in de wachttijd tot een GGZ-afspraak? Kan ik die wel declareren?

Ja, dat kan. In het geval er sprake is van een wachttijd en je als huisarts deze periode overbrugt, is het advies om de patiënt pas te includeren zodra de patiënt bij de GBGGZ/SGGZ terecht kan of de overbrugging door de POH-GGZ te laten uitvoeren. In dit laatste geval kan de patiënt geïncludeerd worden.

Wat doe ik als huisarts met de mensen die (vaak tot heel vaak) ook bij mij blijven komen?

Het advies is om deze patiënt niet te includeren, zodat je de consulten via de reguliere weg kunt blijven declareren.

Hoe is het verdienmodel voor de POH-GGZ? Als iemand hier elke 3 weken komt, consult van meer dan 20 minuten, dan kan dit toch nooit uit met de 35,59 euro per jaar die PRO-RCH mag declareren?

Er zijn twee verschillende gelden: (1) de vergoeding voor de werkzaamheden van de POH-GGZ (2,88 euro per kwartaal per ingeschreven patiënt voor een normpraktijk (2.350 patiënten) met norminzet (9 uur) en (2) de vergoeding voor het includeren van patiënten (35,59 euro per geïncludeerde patiënt). Het verdienmodel voor de POH-GGZ staat dus los van het eenmalige bedrag per geïncludeerde patiënt.

Is het de bedoeling dat je als POH-GGZ in het HIS de verrichting (dubbel consult, telefonisch contact, visite) boekt?

Het is inderdaad de bedoeling dat je de verslaglegging in het HIS afsluit door het type verrichting te registreren zoals Consult POH-GGZ, Dubbel Consult POH-GGZ, Telefonisch consult POH-GGZ, et cetera. De huisarts heeft alle tarieven op € 0,00 gezet, waardoor er door de huisarts geen gelden bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit gebeurt door PRO-RCH.

Nadat de patiënten zijn aangemeld in het HIS voor het zorgprogramma , moeten deze dan ook afgemeld worden in ons systeem?

Het is niet noodzakelijk om patiënten af te melden voor het zorgprogramma (oftewel, de meetwaarden hoeft niet op ‘nee’ gezet te worden). Dit mag echter wel, als je als praktijk graag een zuiver overzicht houdt in het HIS. Dit doe je dan voor jezelf, maar is niet noodzakelijk voor een juiste registratie/declaratie vanuit het zorgprogramma.

Op welke wijze moet ik een patiënt in de GGZ-keten includeren?

Een patiënt komt bij de huisarts voor een eerste gesprek. De huisarts heeft direct in dit gesprek of na een aantal gesprekken een vermoeden van GGZ-klachten en besluit vervolgens om (1) zelf te behandelen of (2) door te verwijzen naar de POH-GGZ, GBGGZ of SGZZ. U zet een ‘vinkje’ in het HIS-systeem onder ‘deelname GGZ ketenzorg”.

De huisarts declareert (1) losse verrichtingen bij de zorgverzekeraar zolang er geen sprake is van een vermoeden van GGZ-klachten of als de huisarts de patiënt zelf behandelt, totdat de huisarts (2) verwijst naar de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ. In dat laatste geval includeert de huisarts de patiënt en mag de huisarts geen losse verrichtingen voor de eigen werkzaamheden meer declareren.

Moet ik patiënten die reeds in 2018 zijn gedeclareerd in 2019 opnieuw includeren?

Nee, dit hoeft niet, tenzij de patiënt na het afronden van een behandeling opnieuw bij de huisarts komt voor een (nieuwe) GGZ-klacht. In dat geval includeert de huisarts de patiënt opnieuw. Mocht bij deze patiënt de optie ‘deelname ketenzorg GGZ’ nog op ‘Ja’ staan, zet dan de “Deelname Ketenzorg GGZ” eerst op 'Nee' met een datum van de vorige dag. Hierna boekt u op de huidige dag opnieuw een 'Deelname Ketenzorg GGZ JA'. U moet het zo zien dat ieder kwartaal de 'nieuw' toegevoegde 'Deelname Ketenzorg GGZ' eruit gefilterd worden.
Als het een chronische patiënt betreft mag de huisarts één jaar na het includeren van de patiënt, de patiënt opnieuw includeren.

Waar kan ik in VIPLive een actueel rapport zien van geïncludeerde patiënten (oftewel, ‘deelname ketenzorg = ja’)?
Hoe werkt het in OmniHIS als een patiënt al is geïncludeerd, niet is afgemeld en nu opnieuw moet worden geïncludeerd?

Per kwartaal worden de “Deelname Ketenzorg GGZ JA” registraties eruit gefilterd. Dus per 01-07-2019 worden de registraties eruit gefilterd van 01-04-2019 t/m 30-06-2019.

Heeft iemand een terugval en is er sprake van een tweede doorverwijzing GGZ? Zet dan de “Deelname Ketenzorg GGZ” eerst op NEE met een datum van de vorige dag. Hierna boekt u op de huidige dag opnieuw een “Deelname Ketenzorg GGZ JA”. U moet het zo zien dat ieder kwartaal de “nieuw” toegevoegde Deelname Ketenzorg GGZ JA eruit gefilterd worden.

Voeg nooit iets met “terugwerkende kracht” toe. Indien het 01-07-2019 is geweest, zet dan daarna geen registraties op Deelname Ketenzorg GGZ JA met een datum van “voor” 01-07-2019.

 

GBGGZ

Wordt er per consult afgerekend of per product (‘gewoon’)?

Er wordt gecontracteerd binnen de reguliere financiering. Dit betekent dat er geen sprake is van een DBC structuur en dat er per product wordt afgerekend.

Als GBGGZ zorgaanbieders zich moeten houden aan het individuele contract met CZ en VGZ, hoe zit het dan met het individuele omzetplafond bij VGZ?

Dit individuele omzetplafond is van toepassing op alle declaraties die via het individuele contract lopen (voor zorgaanbieders bij wie een omzetplafond van toepassing is).

Mag ik als zorgaanbieder (GBGGZ) patiënten behandelen die zijn doorverwezen door huisartsen die (nog) niet bij PRO-RCH zijn aangesloten?

Ja, dat mag. De zorgaanbieder bepaalt zelf wie hij/zij behandelt.

Hoe weet ik welke huisartsen door PRO-RCH zijn gecontracteerd?

Op deze website staat een sociale kaart. Deze kaart bevat de contactgegevens van alle gecontracteerde partners. Bovendien worden ieder kwartaal de wijzigingen in het nationale register AGB-code verwerkt, waarbij onder PRO-RCH alle relaties met huisartsen(praktijken) worden weergegeven.

Mogen we alle CZ en VGZ cliënten van huisartsen in het postcodegebied via PRO-RCH declareren of enkel de CZ en VGZ verzekerden van een huisarts die aangesloten is bij PRO?

Alle CZ en VGZ verzekerden mogen gedeclareerd worden.

Mag ik chronische patiënten declareren?

Op basis van de overeenkomst met PRO-RCH mogen alleen de producten ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ en ‘onvolledig behandeltraject’ worden gedeclareerd. Het product ‘chronisch’ mag alleen worden gedeclareerd als hier met PRO-RCH afspraken over zijn gemaakt.

Is het zo dat cliënten ook eigen risico blijven betalen als het via de keten gaat?

Het is inderdaad zo dat cliënten een eigen risico blijven betalen.