Veelgestelde vragen

Algemeen

Het zorgprogramma is sinds 1 januari 2018 ‘live’. Instappen per kwartaal is nog steeds m
Op deze website houden we de meest relevante informatie actueel. We komen bovendien graag op de huisartsenpraktijk langs, en hebben daarnaast al een informatiebrief gestuurd waarin de belangrijkste punten staan vermeld. Deze brief krijgt u indien gewenst na het gesprek nogmaals.

Huisartsenzorg

Ja, het zorgprogramma gaat niet over het werkgeverschap van de POH-GGZ. Praktijken kunnen worden geholpen wanneer wisselingen of uitbreidingen nodig zijn.
Het zorgprogramma is zo opgebouwd dat het geen (extra) kosten met zich meebrengt. De precieze financiën leggen we graag voor en op de huisartsenpraktijk uit. Het uitgangspunt is dat de huisarts er inhoudelijk op vooruitgaat en er financieel in ieder geval niet op achteruitgaat.
Ja, dat mag. De huisarts bepaalt zelf (of in overleg met de POH-GGZ) naar wie hij/zij de patiënt doorverwijst.
Op deze website staat de sociale kaart. Deze kaart bevat de contactgegevens van alle gecontracteerde partners.
Ja, dat kan. Het kan zijn dat een patiënt een behandeling bij de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ heeft afgerond en zich een aantal maanden later opnieuw meldt bij de huisarts met een nieuwe GGZ-klacht. In dat geval wordt de patiënt opnieuw geïncludeerd en ontvangt de huisarts opnieuw de vergoeding voor het includeren.
Een deelname aan PRO-RCH betekent automatisch een deelname aan het zorgprogramma. Echter, de huisarts kan de deelname aan PRO-RCH ook beëindigen en via de reguliere contractering met aanbieders (zoals Indigo en PRO Praktijksteun of zelfstandig) een POH-GGZ inzetten. In dat geval neemt de huisarts niet deel aan het zorgprogramma.
Bij vragen over de juiste registratie kan contact worden opgenomen met onze declaratiepartner VIP Calculus. Zij kunnen in uw extractie van het HIS zien of de registratie goed verloopt.
Ja, dat kan. In het geval er sprake is van een wachttijd en je als huisarts deze periode overbrugt, is het advies om de patiënt pas te includeren zodra de patiënt bij de GBGGZ/SGGZ terecht kan of de overbrugging door de POH-GGZ te laten uitvoeren. In dit laatste geval kan de patiënt geïncludeerd worden.
Het advies is om deze patiënt niet te includeren, zodat je de consulten via de reguliere weg kunt blijven declareren.
Er zijn twee verschillende gelden: (1) de vergoeding voor de werkzaamheden van de POH-GGZ (2,88 euro per kwartaal per ingeschreven patiënt voor een normpraktijk (2.350 patiënten) met norminzet (9 uur) en (2) de vergoeding voor het includeren van patiënten (35,59 euro per geïncludeerde patiënt). Het verdienmodel voor de POH-GGZ staat dus los van het eenmalige bedrag per geïncludeerde patiënt.
Het is inderdaad de bedoeling dat je de verslaglegging in het HIS afsluit door het type verrichting te registreren zoals Consult POH-GGZ, Dubbel Consult POH-GGZ, Telefonisch consult POH-GGZ, et cetera. De huisarts heeft alle tarieven op € 0,00 gezet, waardoor er door de huisarts geen gelden bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit gebeurt door PRO-RCH.
Het is niet noodzakelijk om patiënten af te melden voor het zorgprogramma (oftewel, de meetwaarden hoeft niet op ‘nee’ gezet te worden). Dit mag echter wel, als je als praktijk graag een zuiver overzicht houdt in het HIS. Dit doe je dan voor jezelf, maar is niet noodzakelijk voor een juiste registratie/declaratie vanuit het zorgprogramma.
Een patiënt komt bij de huisarts voor een eerste gesprek. De huisarts heeft direct in dit gesprek of na een aantal gesprekken een vermoeden van GGZ-klachten en besluit vervolgens om (1) zelf te behandelen of (2) door te verwijzen naar de POH-GGZ, GBGGZ of SGZZ. U zet een ‘vinkje’ in het HIS-systeem onder ‘deelname GGZ ketenzorg”. De huisarts declareert (1) losse verrichtingen bij de zorgverzekeraar zolang er geen sprake is van een vermoeden van GGZ-klachten of als de huisarts de patiënt zelf behandelt, totdat de huisarts (2) verwijst naar de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ. In dat laatste geval includeert de huisarts de patiënt en mag de huisarts geen losse verrichtingen voor de eigen werkzaamheden meer declareren.
Nee, dit hoeft niet, tenzij de patiënt na het afronden van een behandeling opnieuw bij de huisarts komt voor een (nieuwe) GGZ-klacht. In dat geval includeert de huisarts de patiënt opnieuw. Mocht bij deze patiënt de optie ‘deelname ketenzorg GGZ’ nog op ‘ja’ staan, dan zet de huisarts de optie ‘deelname ketenzorg GGZ’ op ‘nee’ en direct weer op ‘ja’. Als het een chronische patiënt betreft mag de huisarts één jaar na het includeren van de patiënt, de patiënt opnieuw includeren.

GBGGZ

Er wordt gecontracteerd binnen de reguliere financiering. Dit betekent dat er geen sprake is van een DBC structuur en dat er per product wordt afgerekend.
In dat geval zal PRO-RCH tijdig met de zorgverzekeraars in gesprek gaan en de zorgaanbieders informeren over de uitkomsten van dit gesprek. Door het hebben van individuele overeenkomsten tussen de GBGGZ zorgaanbieders en de zorgverzekeraars kan, wanneer PRO-RCH haar omzetplafond heeft behaald, de zorgaanbieder in haar rechtstreekse overeenkomst verder declareren.
Dit individuele omzetplafond is van toepassing op alle declaraties die via het individuele contract lopen (voor zorgaanbieders bij wie een omzetplafond van toepassing is).
Op deze website staat een sociale kaart. Deze kaart bevat de contactgegevens van alle gecontracteerde partners. Bovendien worden ieder kwartaal de wijzigingen in het nationale register AGB-code verwerkt, waarbij onder PRO-RCH alle relaties met huisartsen(praktijken) worden weergegeven.
Op basis van de overeenkomst met PRO-RCH mogen alleen de producten ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ en ‘onvolledig behandeltraject’ worden gedeclareerd. Het product ‘chronisch’ mag alleen worden gedeclareerd als hier met PRO-RCH afspraken over zijn gemaakt.
Het is inderdaad zo dat cliënten een eigen risico blijven betalen