20 januari 2016

C.E.T. & Preventie

Over de gehele keten geldt dat wordt ingezet op duurzame zelfredzaamheid. Hiermee wordt de kans op terugval en uitval beperkt tot een minimum. Instrumenten die bijdragen aan duurzame zelfredzaamheid zijn e-health in de gehele keten, korte lijnen met kernteams rondom de laagdrempelige huisartsenvoorziening en met name het op het juiste moment (gesteund door consultatie en verwijsondersteuners) een cliënt waar nodig de passende zorg bieden. Hierdoor worden overbruggingen tijdens eventuele wachtlijsten ingezet om goed voor te bereiden op de komende behandeling, zodat deze voldoende snel tot effect leidt. Hierdoor krijgt de cliënt de behandeling niet langer dan nodig, zodat tot slot via een daadwerkelijk warme overdracht de eventuele benodigde nazorg, e-healthondersteuning en overige ondersteuning op maat voor de cliënt kan worden ingericht. Waar het een chronische cliënt betreft worden er volgbare afspraken gemaakt in een zorg(signalerings)plan en crisiskaart.

Binnen het zorgprogramma wordt gebruikgemaakt van een drietal instrumenten: e-health in de keten, verwijsondersteuning en consultatie.