Status zorgprogramma GGZ 2018

Naast het realiseren van de pilots, plannen en acties dit jaar, is PRO-RCH ook voor het jaar 2018 reeds druk doende. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben groen licht gegeven voor het opstellen van een inhoudelijk zorgprogramma GGZ. Dit betekent dat voor het ‘GGZ-middenveld’ getracht wordt te komen tot een geheel aaneengesloten keten van zorg, waarbinnen contractueel ten minste de huisartsenzorg met POH-GGZ en de generalistische Basis GGZ (GBGGZ) komen te liggen. In samenspraak met haar partners van de stafcommissie, presenteert PRO-RCH naar verwachting in juni 2017 haar eerste schets van het integrale zorgprogramma.

Uitgangspunten
Met CZ en VGZ is overeengekomen dat, binnen alle mogelijke financieringsvormen, PRO-RCH de kar gaat trekken namens de huisartsen en partners. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruikgemaakt van alle voorbeelden uit het land om versneld succesvol te zijn en valkuilen te vermijden. Concreet betekent het dat de volgende uitgangspunten worden nagestreefd:

  • ‘Geen patiënt tussen wal en schip’.
  • De inhoud en kwaliteit van zorg is leidend. Zodra dat is beschreven, komt de logistiek van financiering.
  • De huisartsenzorg kent een duidelijke beschrijving en financiering van haar zorgverlening GGZ binnen het zorgprogramma.
  • GBGGZ partners hebben bij ten minste CZ en VGZ de mogelijkheid tot een alternatief (keten)contract per 2018 met PRO-RCH.
    • In plaats van twee overeenkomsten met iedere zorgverzekeraar, nog maar één met PRO-RCH.
  • Financieel is er ten minste geen achteruitgang voor zowel huisartsen met de POH-GGZ, als ook de GBGGZ partners.
  • Met gemeenten en overige partners uit het sociaal domein worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld overlappende verantwoordelijkheden zoals bij kind en jeugd en ‘verwarde personen problematiek’ het geval is.
  • Met SGGZ partners worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld verwijsinformatie, wachttijden (en inzicht daarin), uitstroomcriteria en goede wederzijdse communicatie.

Doel
Samen met kaderhuisartsen, GBGGZ partners, beleidsmakers, zorgverzekeraars, cliëntenvertegenwoordigers en alle leden van de stafcommissie van PRO-RCH kijken wij erg uit naar het Midden-Brabantse model van waaruit: “De (ervaren) kwaliteit van zorg, tegen behapbare inspanningen van de zorgverleners, en duidelijke en doelmatige financiering ons een eerste stap oplevert in de richting van het doel “geen patiënt tussen wal en schip”.