Investeren in passende zorg: de rol van een POH-GGZ Jeugd

Wanneer kinderen of jongeren voor vragen komen te staan op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied en ze daarbij last hebben van psychische en/of psychosociale problemen, kan een huisarts hierbij hulp bieden, vaak samen met de POH-GGZ. Niet iedere reguliere POH-GGZ in een huisartsenpraktijk heeft de kennis van en affiniteit met jeugdproblematiek. Huisartsen kunnen kinderen of jongeren daarom doorverwijzen naar een POH-GGZ Jeugd die gespecialiseerd is in ondersteuning bij diverse jeugdproblematieken.

Vanuit welke visie is een POH-GGZ Jeugd ontstaan?
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor (de inkoop van) jeugdhulp. Hierbij dient jeugdhulp op maat en samenhangend te zijn voor kwetsbare kinderen en jongeren. Bij de ontwikkeling van een kind is een goede basis belangrijk, veel psychische en/of psychosociale problemen beginnen vaak al in de kinderjaren. Hierbij is de huisarts als gezinsdokter een belangrijk gezicht in de gezondheidszorg. Samen met de POH-GGZ Jeugd en een eerstelijns kinderpsycholoog vormen ze waar nodig het eerstelijns kernteam voor kinderen en jongeren.

Hoe zit dit zorgproces in elkaar?
Afhankelijk van het soort problematiek kan een POH-GGZ Jeugd zelf (tijdelijk) de behandeling en/of begeleiding starten, een samenwerking of co-behandeling aangaan of doorverwijzen naar passende hulp of zorg. De POH-GGZ Jeugd heeft een belangrijke taak als het gaat om het formuleren van de hulpvraag en het coördineren van passende zorg.

Mark Hansen, POH-GGZ Jeugd bij PRO Praktijksteun, geeft in het online magazine van GGZTotaal aan dat het verstrekken van zorg voor de jeugd ingewikkeld is en duidelijk verschilt van de reguliere POH-GGZ zorg. “Bij volwassenen heb je meestal alleen te maken met de cliënt in kwestie, soms de echtgenoot of de ouders. Bij de jeugd zijn de ouders er altijd bij betrokken, maar ook vaak de school, of er moet samengewerkt worden met bijvoorbeeld de jeugdarts. Ik heb dan ook regelmatig gezamenlijk overleg met de school, de ouders en jongere zelf, om te kijken hoe het verder kan.”, zo vertelt Mark. Een belangrijk verschil tussen een reguliere POH-GGZ en een POH-GGZ Jeugd, is dan ook de organisatie en afstemming met diverse samenwerkingspartners. Door deze brede activiteiten, is niet het hele zorgaanbod van een POH-GGZ Jeugd te relateren aan direct patiëntencontact. Een deel van de werkzaamheden valt bovendien niet in het basisaanbod van de huisartsenzorg, maar in het aanvullend aanbod. Hierbij is beredeneerd dat de kosten vallen onder de Jeugdwet, waarvoor het jeugdhulpbudget van gemeentes geldt.

Op welke manier helpt PRO-RCH?
In het regionale beleidskader rond jeugdhulp voert PRO-RCH pilots en projecten uit voor POH-GGZ Jeugd. Met enerzijds als doel om psychische of psychosociale problematieken bij kinderen of jongeren tijdig te signaleren en anderzijds om de samenwerking tussen de huisartsenzorg, jeugdartsen, GGZ en voorliggende voorzieningen in het sociaal domein te verbeteren. Hierbij dient zorg dichterbij en eenvoudiger aangeboden te kunnen worden. De jeugdhulp is een complex werkveld. PRO-RCH kent door dergelijke projecten dit werkveld, weet de samenhang te vinden en heeft contracten met zowel gemeentes, zorgverzekeraars, huisartsenpraktijken en huisartsenzorggroepen. Op deze manier kan er op het gebied van zorg, hulp en zorgbudget een juiste afstemming plaatsvinden tussen de georganiseerde jeugdhulp van gemeentes en de huisartsenpraktijken.

Mark Hansen betoogt: “Mensen zijn blij dat ze binnen twee weken aan de beurt zijn, en als ik ze doorverwijs is dat meestal meteen naar de juiste plek, omdat ik als specialist binnen de huisartsenpraktijk de sociale kaart en de problematiek op dit gebied beter ken dan de huisarts”. De functie POH-GGZ Jeugd is nog in ontwikkeling. Het moet leiden tot hulp die aansluit bij de problematiek, om te zorgen voor verminderende onnodige verwijzingen, verkorten van wachtlijsten en meer doelmatige inzet van zorgbudgetten. Bekijk onder de button ook de factsheet over het project POH-GGZ Jeugd in Midden-Brabant.

Download de factsheet